Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
+36 30 900 27 28
Ön itt jár: > >

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Hatályos: 2017. November 20-tól

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum a Tool City Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2335 Taksony Solt utca 17, cégjegyzékszám: 13-09-198059, adószám: 26654128-2-13,  mint a szeszamx.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője) üzemeltetett szeszamx.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) működésének, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének szabályait, a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Weboldal webáruházként működik, melynek célja a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) számára lehetővé tenni meghatározott termékek adásvételét. Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybe vételével - az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

       I.             

1.     Jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum magyar nyelven készült. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve kizárólagosan a magyar.

2.      A Weboldal szolgáltatásai – amennyiben ezzel ellentétes közlés az adott szolgáltatás tekintetében a Weboldalon nem található – ingyenesen érhetőek el Felhasználó számára.

3.     Jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre, azok bárki számára elérhetők, valamint Pdf formátumban letölthetők.

4.     Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján Üzemeltető és Felhasználó között létrejövő bármely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Üzemeltető nem rögzíti.

5.     Jelen Általános Szerződési Feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek a Ptk. szerint. Üzemeltető fenntartja magának az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának jogát. A változások a Weboldalon történő hozzáférhetővé tétellel válnak hatályossá, amelyet a Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével kifejezetten tudomásul vesz.

6.     Üzemeltető a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

7.     Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Szerződő felek kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróság joghatóságát. Szerződő felek kikötik továbbá a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

       I.            Szerződő Felek jogai és kötelezettségei a Weboldal használatával kapcsolatban

1.     Üzemeltető kötelezettséget vállal a Weboldal folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására egy adott naptári évben, annak 98%-ának megfelelő időtartamban. Ez alól kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:

 • Weboldal karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése
 • Weboldal rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
 • Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős azon károkért, amelyek a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okokból következtek be.

1.     A Weboldal az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az azon található „Szeszamx” logó, valamennyi grafikai, szerkezeti elem, bármely formában – különös tekintettel azok kereskedelmi forgalomban, vagy egyéb üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő - használatára kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor. Felhasználó továbbá nem tanúsíthat olyan – adott esetben a Weboldal használatához nem kapcsolódó – magatartást, amely Üzemeltető ezen jogait sértené vagy veszélyeztetné.

2.     Üzemeltetőt megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Üzemeltető hozzájárulása szükséges.

3.     Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy cselekvőképes, a Weboldalon keresztül elérhető általa igénybe venni kívánt szolgáltatás vagy termék megszerzésére irányuló szerződés megkötésére a saját, illetve az általa jogszabály vagy meghatalmazás útján jogosult személy képviseletében jogosult.

4.     Üzemeltető nem minősül szerződő félnek bármely, Felhasználó és harmadik személy között létrejött olyan szerződés kapcsán, amely a Weboldal szolgáltatásainak bármely formában történő igénybe vétele kapcsán jött létre, ezáltal nem terheli őt az ilyen szerződésből eredő bármely igényért helytállási kötelezettség, különös tekintettel a szerződésből eredő szavatossági, jótállási valamint kártérítési igényekre. Az ilyen jellegű szerződésekre jelen ÁSZF hatálya csak annyiban terjed ki, amennyiben az az ÁSZF-ben kifejezetten említésre kerül.

5.     Üzemeltető – tekintettel arra, hogy nem tekinthető szerződő félnek Felhasználó és harmadik személy között létrejövő szerződésnek – nem tartozik helytállási kötelezettséggel harmadik személy által a Weboldalon keresztül hirdetett bármely termék vagy szolgáltatás jellemzői tekintetében, illetve azzal kapcsolatban, hogy a harmadik személy által rendelkezésre bocsátott termék, vagy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel-e Felhasználó elvárásainak.

6.     Felhasználó bármely, jelen Weboldal használatával kapcsolatban Üzemeltetővel fennálló jogviszonyából eredő követelését kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.

7.     Üzemeltető a részére a Weboldal működésével és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat az Általános Szerződési Feltételek alján található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Üzemeltető elektronikus úton küld.

8.     Üzemeltető magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

9.     Felhasználó a Weboldalt előzetes regisztráció nélkül megtekintheti, a Weboldalon megtalálható egyes funkciók azonban kizárólag a regisztrációt követően érhetők el felhasználó részére.

10.Felhasználó által megadott név, hirdetési cím, hirdetési szöveg nem tartalmazhatja harmadik személy lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.

11.A Felhasználó által választott jelszó nem tartalmazhatja harmadik személy lakcím adatait, telefonszámát, e-mail címét, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.

12.Felhasználó köteles a választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Üzemeltető a felelősségét kifejezetten kizárja.

13.A Weboldal használata során Felhasználó számára biztosított az adatbeviteli hibák javítása. Erre a Weboldalon meghatározott módon kerülhet sor. Továbbá a Weboldalon megtalálhatóak a szerződéskötéshez szükséges technikai lépések is.

14.A Fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói jogvita esetén jogosult a területi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulni.

       I.            Tájékoztatás Üzemeltető, mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő felhasználók (Fogyasztó) által történő igénybevétele során a szolgáltató és a fogyasztónak minősülő felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

15. A békéltető Testületnél együtt működési kötelezettség terheli a vállalkozást

 

 • Szolgáltató neve: Tool City Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Szolgáltató székhelye, postai címe, a Szolgáltató adatai: 2335 Taksony Solt utca 17 (nem csomag átvételi / átadási pont)
 • A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A termékekért fizetendő ellenszolgáltatás teljes összegéről a Weboldalon található információ az érintett termék megnevezésénél.

 • Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Weboldalon keresztül határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés megkötésére nincsen lehetőség.

 • A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

 • A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeiről, teljesítési határidőkkel, a fizetési módokról és feltételekről valamint a panaszkezelésről az ÁSZF tartalmaz információt.

 • A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásáról:

Fogyasztó az elállás jogát a termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül jogosult gyakorolni. Az elállást közlését követő 14 (tizennégy) napon belül Üzemeltető a termék visszaküldésének költségének viselését nem vállalja, azt Fogyasztó köteles viselni. A termék visszaküldése előtt az Üzemeltetővel egyeztessen. A termék postai úton történő visszaküldésére Fogyasztó nem jogosult. A vissza küldés költsége Fogyasztót terheli. Ha az Üzemeltetőtől kér segítséget a termék vissza szállítására, az 2550Ft-ba kerül. Az elállás megtörténtének bizonyítása Fogyasztót terheli.

Fogyasztó elállásra vonatkozó nyilatkozatát postai úton Üzemeltető postai címére, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott, kapcsolattartásra szolgáló e-mail címre küldheti el. Az elállásra sor kerülhet a Korm. rendelet 2. melléklete által előírt nyilatkozat, vagy egyéb, erre vonatkozó nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

A termékért fizetett ellenszolgáltatás díját Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a termék vissza érkezését követő 14 (tizennégy) napon belül visszafizeti Fogyasztó részére.

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 • Elállási jog, visszaszolgáltatási garancia: A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát az átvétel utáni naptól kezdve gyakorolhatja. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget, szállítási költséggel együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
  A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
  A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli, kivéve ha konyhai / élelmiszer ipari termékről vagy benzinnel működő termékről van szó. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
  Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
 • Konyhai / élelmiszer ipari termék: higiénia okokból a konyhai és élelmiszer ipari termékek vissza szállítása után alapos tisztításon kell részt venniük, ezekbe tartóznak a húsdarálók, hurka és kolbásztöltő és passzírozó termékek. Termék méretétől függően az ilyen tisztítások 3,000Ft és 10,000Ft között mozognak.
 • Benzinnel működő termékek: ha benzin került bele a termékbe és próba után szeretne elállni a vásárlástól, akkor a benzin tankot, a benzin csöveket és karburátor tisztítása és szagtalanítása kötelező, hogy a termék új állapotba kerüljön. Ezek összege géptől függően 2,500Ft és 5,000Ft között mozog.
 • Elállását a Fogyasztó a szerződés megkötésének napján és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja
 • A Fogyasztót terheli azaz összeg, ha termék túlhasználtsága érték csökkenést jelképez a terméken.

 

 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Üzemeltető között létrejött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, Üzemeltető a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Üzemeltető költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Üzemeltetőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Üzemeltető adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és Üzemeltető közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Csere esetében a szállítási költségeket a Fogyasztót terheli. Csere esetében a szállítási költségeket a Fogyasztót terheli

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan, ugyanazon hiba miatt nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 • Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a termékkel kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben illetve a Weboldalon megadott telefonszámokon és e-mail címeken kérhet tájékoztatást. A Szolgáltató jótállást a forgalmazott termékek közül azon termékekre vállal, amelyekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet Melléklete kötelező jótállást ír elő.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási jegy magyar nyelven kerül kiállításra és emailben kiküldésre

A jótállási jegyen az alábbiak kerülnek feltüntetésre:

 • Üzemeltető, mint a Korm. rendelet által meghatározott vállalkozás neve, címe
 • a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint - ha van - gyártási számát,
 • a gyártó nevét, címét
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásának időpontja,
 • a Fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jegy utal arra továbbá, hogy a jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

 • Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre magatartási kódex, ezen okból másolatkérésre nincs mód.

 • Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Erre vonatkozó információt – amennyiben adott termék vagy szolgáltatás esetében relevanciával bír – a Weboldal tartalmaz.

 • Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

 

 • Viszonteladói kedvezményt tudunk biztosítani viszonteladóknak, vásárlás mennyiségétől függ a kedvezmény mennyisége. A szerződéskötés csak abban az esetben lehetséges, ha elfogadják, hogy kedvezmény kérés esetén a termékekre nem vállalunk garanciát, jótállást. 
 • A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Felhasználó jogosult a Weboldalon meglévő regisztrációját bármikor törölni. Bármely, ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatás esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.

 • A Fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

 • A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

Üzemeltető az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide nem értve az olyan infrastruktúrát, amelynek befolyásolására Üzemeltetőnek nincs lehetősége) működtetése során minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz, az eszközök megfelelő szintű informatikai és egyéb védelmét folyamatosan biztosítja. Üzemeltető gondoskodik továbbá a digitális adattartalomhoz kapcsolódó eszközök illetve adattartalom megfelelő elhelyezéséről és tárolásáról.

 • A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt webböngészővel és operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 • A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhez, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Üzemeltető és Fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve az ÁSZF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 • A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

Az alábbi jogviták tartoznak a békéltető testület hatáskörébe: a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

       I.             

1.     Felhasználó a Weboldalra kizárólag a Weboldal profiljához kapcsolódó szolgáltatással kapcsolatos tartalmakat jogosult feltölteni. Minden, az előzőekben megnevezett tartalmakhoz képest eltérő tartalom elutasítására és törlésére Üzemeltető Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult.

2.     Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető ellenőrizheti, azonban erre nem kötelezhető.

3.     A tartalmak feltöltésére vonatkozó szabályok kiterjednek a Weboldalon elhelyezett hirdetésekre is.

4.     Tilos az olyan tartalom feltöltése, amely:

 • jogszabálysértést valósít meg, illetve a jó erkölcsbe ütközik.
 • bűncselekményt valósít meg.
 • Üzemeltető vagy harmadik személy jó hírnevét, valamint egyéb személyhez fűződő jogait sérti vagy erre irányul.
 • Üzemeltető vagy harmadik személy üzleti titkát sértené.
 • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz.

1.     Tilos olyan tartalmak feltöltése, amelyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt tilalomba ütközne, különös tekintettel az alábbiakra:

 • erőszakos, személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklám;
 • szexuális szolgáltatás reklámja;
 • olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik;
 • megtévesztő reklám közzététele;
 • fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja;
 • dohánytermék közvetlen vagy közvetett reklámja;
 • gyermek illetve fiatalkorúak szerencsejátékban történő részvételére buzdító reklám;
 • alkoholtartalmú reklám közzététele a Weboldal nyitó oldalán;
 • más vállalkozás cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sérti;
 • összetévesztésre vezet a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között;
 • más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vezet, más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát sérti.

       I.            A feltöltött tartalmak valódiságáért kizárólag Felhasználó felelős, Üzemeltető felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

    II.            Tilos bármilyen olyan tartalom feltöltése, amely a Weboldal rendeltetésszerű működését veszélyeztetheti, különös tekintettel a Weboldal által használt szerver működését befolyásoló tartalmakra, szoftverekre.

 III.            A Weboldalon kizárólag magyar nyelven helyezhető el tartalom.

  IV.            Felhasználó jogosult – amennyiben Üzemeltető hirdetés feltöltésének lehetőségét biztosítja – a hirdetés feltöltésekor az általa megfelelőnek vélt kategóriát kiválasztani, azonban Üzemeltető – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megadott kategória nem tükrözi megfelelően a hirdetett termék vagy szolgáltatás jellemzőit – jogosult azt más kategóriába sorolni.

     V.            Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott hirdetések elhelyezését illetve a hirdetések sorrendjét a Weboldal informatikai rendszere határozza meg, ezen jellemzőket Felhasználó nem jogosult meghatározni.

  VI.            Tilos az olyan tartalom elhelyezése, amellyel harmadik személyt szerzői és kapcsolódó, valamint iparjogvédelmi joga alapján megillető védelembe ütközne. Tilos továbbá különösen olyan fényképfelvétel feltöltése, amely más internetes oldalról vagy katalógusból származik és azokat nem Felhasználó készítette. Ezen tartalmakat Üzemeltető a tudomásszerzést követően előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult törölni. Üzemeltető ezen jogok megsértéséért való felelősségét ezúton kizárja.

VII.            Üzemeltető jogosult Felhasználót a tartalom módosítására indoklás és egyéb magyarázat nélkül felszólítani. Ennek elmaradása esetén is jogosult Üzemeltető a tartalmat további indoklás vagy egyéb magyarázat nélkül törölni.

VIII.             

1.     A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételeken túl az Adatvédelmi nyilatkozat valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szabályozza.

2.     Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

3.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt.

4.     Üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.

5.     Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső  természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. 

 

VI.     Számlázás és fizetés

 

A Weboldalon az alábbi fizetési lehetőségek biztosítottak:

 

1.     Átutalás

 

Átutalás esetén Felhasználó az alábbi bank számlaszámra utalja a megfelelő összeget:

 

Fizetéskor Felhasználónak meg kell adnia a rendeléshez tartozó azonosítót.

 

  

1.     Fizetés személyesen:

 

Felhasználó a vásárolt termék ellenértékét a termék átvételekor fizeti meg.

 

VII. Termékek Felhasználóhoz történő kiszállítására vonatkozó információ:

 

1.     A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítását a futárcég cégzi.  A termékek egyéb módon történő átvételére nincs lehetőség. A futár egyben adatfeldolgozónak is minősül.

2.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelt termék kiszállítása során a termékben okozott bármely kárért kizárólag a futárcég illetve egyéb közreműködő harmadik személy a felelős, Üzemeltető felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

3.     A kiszállítás Magyarország területéről lehet igénybe venni. A kiszállítás határideje a megrendeléstől számított 2 munkanap.

 

 

A Weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

 

Cím: 2335 Taksony Solt utca 17 (NEM ÁTVÉTELI / NEM ÁTADÁSI PONT)

Levelezési cím: 2335 Taksony Solt utca 17

Adószám: 26654128-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-198059:

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Ügyfélszolgálat elérhetősége: +363092002728

E-mail: info@szerszamx.hu

 

Felügyleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

 

Gazdasági Versenyhivatal:
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály  területi felügyelőségei http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

Európai Vitarendezési Platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az Üzemeltető székhelye szerinti Békéltető testület megnevezése és elérhetősége:

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.;
Telefonszáma: (1) 488-2131;
Fax száma: (1) 488-2186;
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek, az esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A változtatás jogát fenntartjuk. A terméklapokon feltüntettet képek lehetnek illusztrált képek is.